1967
Geta Brătescu—Monografie
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, ,

1967, Geta Brătescu—Monografie, Biblioteca V.A. Urechia

EDITURA—Meridiane, București, TEXT—Anca Arghir, COPERTA I—Fertilitate (detaliu), tapiserie, COPERTA IV—Fertilitate, CLAPĂ—Fertilitate (detaliu), FOTOGRAFII ALB NEGRU—Gh. Șerban, EFIAP, DIAPOZITIVE COLOR—Radu Sorin.